Projekt IPSYS - První informačně poradenský systém na internetu

28.1.2010 - PR článek

Jiří Vondrášek absolvoval vysokoškolské a postgraduální studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Původní profesí je fyzik, aktivně se zabýval základním výzkumem. Dříve pracoval jako architekt informačních systémů a podílel se na implementací rozsáhlých řešení pro veřejnou správu, energetické společnosti a pojišťovny. Nyní ve společnosti KPMG Česká republika, s.r.o zástává funkci senior manažera v oddělení řízení rizik a poradenské služby. Má na starosti poradenské služby v oblasti informačních systémů. V rámci svého působení se podílel na realizaci a řízení významných zakázek pro klienty z oblasti veřejné správy a finančnictví. Významné je i jeho zapojení do propagace a rozšiřování e-governmentu vČeské republice. Je autorem a spoluautorem více jak 20 vědeckých prací, publikovaných v odborném tisku.

IPSYS, tedy Informačně-poradenský systém je zcela nový projekt plánovaný Ministerstvem práce asociálních věcí. Společnost KPMG se podílí na jeho realizaci. Co vedlo společnost ke spolupráci na projektu?

Než Vám odpovím na položenou otázku, musím uvést, že na projektu se podílejí jako dodavatelé 4 společnosti, které vytvořily za tímto účelem sdružení. Já mohu odpovídat pouze za společnost KPMG Česká republika, která je podle společné smlouvy vedoucím sdružení, i když motivy našich partnerů budou asi velmi podobné. Hlavním podnětem pro náš zájem podílet se na tomto unikátním projektu a usilovat o získání veřejné zakázky za zajímavých obchodních podmínek, byla jeho základní myšlenka. Tou je přinášet užitek značné části obyvatelstva, které uvažuje o změně kvalifikace a potřebují nalézt řešení této životní situace. Úspěšná realizace projektu znamená pro naši společnost potvrzení kvality našich poradenských služeb a další posílení pozice na trhu. Dále jsme si chtěli ověřit, zda obstojíme v náročných podmínkách projektů spolufinancovaných z ESF a v případě úspěchu si moci vytvořit dobrou výchozí pozici pro naši případnou účast na projektech plánovaných k realizaci v nejbližších letech a financovaných ze stejných zdrojů.

 

Co má nově navržený projekt v oblasti poradenských a informačních služeb zastřešovat?

Účelem projektu je vytvořit základní podmínky pro poskytování efektivního poradenství v dalším profesním vzdělávání tzn. pro všechny strany, které se účastní procesů poradenství, zajistit kvalitní informace, nastavit ověřené postupy a připravit kvalifikovaný personál. Hlavní myšlenkou je integrovat rozptýlené informace potřebné k provádění poradenství tak, že je propojíme do správných vztahů s korektním významem a následně je ve vhodném kontextu i srozumitelné formě zprostředkujeme uživateli. Tyto informace jsou podložené státem prosazovanými soustavami popisujícími náležitosti kvalifikací a povolání. Systém je budován jako otevřený, tzn. musí být schopen pracovat s informacemi z dalších zdrojů a využívat další tzv. "kompetenční modely" popisující kvalifikační požadavky. Jeho funkce a navigace uživatele účinně zastupují vykonávání poradenských postupů těm, kdo potřebují změnit svoji stávající kvalifikaci nebo potřebují získat prvotní kvalifikaci. Důležitou součástí řešení je síť poradců, kteří jsou vyškolení v užívání systému, mají zkušenosti s vykonáváním poradenské práce v oblasti dalšího profesního vzdělávání a představují odborné zázemí pro další rozvoj systému a zvyšování jeho kvality.

 

Komu je tento internetový poradenský server určen?

V první řadě by měl být nápomocen poradcům dalšího profesního vzdělávání (např. na úřadech práce nebo v personálních agenturách), případně pracovníkům personálních oddělení v oblasti dalšího profesního vzdělávání v organizacích a společnostech. Systém poskytne cenné informace i všem, kdo uvažují o získání nebo změně kvalifikace bez pomoci profesionálního poradce. Rozumí-li základní práci s informačními zdroji, mají k němu přístup a dokážou zadávat do systému potřebné údaje, mohou se stát samostatným uživatelem systému.

 

Jakým způsobem bude tento server koncipován, aby nabyl důvěryhodnosti? S jakými zdroji bude pracovat?

Při návrhu systému jsme si dali za cíl, že informace poskytované systémem musí být srozumitelné (jejich význam je jasný), přesné (tedy bez chyb), úplné (při použití informace k rozhodování, není potřeba doplňovat informace z dalších zdrojů) a aktuální (informace jsou platné v době, kdy byly poskytnuty), to jsou základní atributy kvality informací. Důvěryhodnost je podmíněna dlouhodobým udržováním kvality informací, které systém využívá jako zdrojové. Garance kvality zdrojových dat se promítla i do dohod, které byly učiněny s jejich vlastníky či provozovateli. Při využívání externích informačních zdrojů je aplikován standard pro výměnu informací mezi informačními systémy, které se zabývají problematikou lidských zdrojů. Dalším významným prvkem je stabilita informačního zdroje a garance jeho udržení do budoucna.

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF. Vzhledem k tomu, že podmínkou poskytnutí dotace je, aby příjemce výsledků (v tomto případě MPSV) zajistil udržitelnost výsledků, bychom se neměli o budoucnost systému obávat. Financování jeho provozu by mělo být zajištěno na dalších 5 let.

 

Na jakém principu bude systém fungovat? Je interaktivní?

IPSYS byl vyvinut jako systém informační služby, kterou využívají jednak profesionální poradci, ale také široká veřejnost uživatelů internetu, kteří chtějí využít poradenské činnosti při řešení životních situací. Poradce využije služeb systému k poskytování poradenství svým klientům, se kterými je v osobním styku. Individuální zájemce o poradenství systém je proveden zjednodušeným poradenským procesem, při kterém jako uživatel systému postupně vkládá potřebné údaje o sobě a svých potřebách. Systém vložené údaje postupně vyhodnocuje a nabídne uživateli alternativy dalších kroků. Ve fázi, kdy uživatel získá dostatek informací k dalšímu postupu při řešení své životní situace, práci se systémem ukončí. Uvedeným způsobům užívání je přizpůsobena architektura řešení. Jedná se proto o portálové řešení, umožňující registrovaným uživatelům pracovat v individuálně nastaveném prostředí a uchovávající veškeré výsledky jejich činnosti. Rozhraní pro výměnu informací jsou realizována jako webové služby a předávaní dat probíhá ve formátu XML.

 

Na jaké analýzy jste se soustředili při rozmýšlení koncepce a struktury projektu IPSYS?

Zejména jsme analyzovali stávající informační zdroje, používané poradenské postupy, potřeby všech zainteresovaných stran a státem podporované a prosazované soustavy, které popisuji hlavní náležitosti kvalifikací a povolání. Dále jsme provedli analýzu podobných systémů existující, kde jsme čerpali inspiraci.

 

Mohl byste shrnout jaké služby či funkce uživatelé tohoto serveru budou moci využívat?

Služby systému jsou identifikovány dle životních situací, které pomáhají řešit. Jmenujme ty nejdůležitější: Chci se rozvíjet ve své profesi, připravit se na novou profesi na základě mého znalostního profilu či znát požadavky na zvolenou profesi, chci znát rozdíly mezi mými znalostmi a znalostmi potřebnými pro mnou zvolenou novou profesi, potřebuji najít poskytovatele vzdělávání a poradenství. Pro uvedené situace jsou v systému vytvořeny následující služby: Hledání požadavků na zvolenou profesi, hledání vzdělávacích akcí (kurzů, školení apod.), poskytovatelů vzdělávacích a poradenských služeb pro rozvoj stávající profese, hledání profesí podobných mé stávající profesi z hlediska požadavků na profesi, doporučení profese na základě klientem definovaného profilu jeho znalostí/dovedností či identifikace rozdílů mezi stávajícími znalostmi/dovednostmi a požadavky na klientem zvolenou profesi, v neposlední řadě i doporučení profese na základě klientem definovaného profilu znalostí/dovedností.

 

Kdy by měl být projekt s konečnou platností spuštěn a na jaké webové adrese?

Projektové práce mají být podle smlouvy dokončeny 31. srpna 2008. K tomuto datu budou informační služby portálu plně funkční. Portál bude provozován na adrese www.vaseprofese.cz. Dostupný bude z portálu MPSV.

 

V čem vidíte přednostní užitek tohoto serveru oproti jiným fungujících portálům, poskytujícím údaje o profesích, volných pracovních místech nebo vzdělávacích kurzech?

Portál je svými informačními službami zaměřen na využívání a integrování kvalitních informací z uvedených portálů. Svojí existencí těmto portálům nekonkuruje, ani se nesnaží je nějak nahradit. Je naopak jakýmsi centrem, který soustřeďuje údaje o kvalitních informacích, potřebných pro poradenství v dalším profesním vzdělávání.

 


 

Doplňující otázky:

Vaše oblíbená hudba/skupina: Pink Floyd

Tisk, který rád čtete: Internetová media zaměřená na nové technologie

Oblíbený autor: Robert Fulghum, Brian Greene

Co je Vaší silnou stránkou: Hledání řešení problémů

Ideálně strávený den: S rodinou

Mít tu možnost, s kým byste se chtěl setkat: Stephen Hawking

 

Jiří Vondrášek - senior manažer v oddělení řízení rizik a poradenské služby ve společnosti KPMG Česká republika


Tento rozhovor byl připraven ve spolupráci s firmou:

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz.Další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím EduCity, prosíme kontaktujte p. Bartičku info@educity.cz nebo na tel. (+420) 222 744 111

Vytisknout rozhovor