PhDr. František Hroník, ředitel společnosti Motiv P

Já povstává skrze Ty

Rozhovor s PhDr. Františkem Hroníkem, ředitelem společnosti Motiv P

28.1.2010 - PR článek

František Hroník je vzděláním i praxí klinický psycholog s psychoterapeutickým výcvikem. Posledních 10 let působí v obchodní sféře jako ředitel poradenské a vzdělávací společnosti Motiv P. „Mám za sebou a před sebou několik kariér," popisuje výčet svých povolání - technik v zemědělství, dělník v průmyslu, klinický psycholog, manažer.

Významným podnětem pro přeorientování do business prostředí bylo pro něho setkávání s manžely Girstlovými, zakladateli a majiteli společnosti GiTy, se kterými spolupracoval jeho otec a kteří k rodičům chodili na návštěvy. „Pro mě, který se u toho občas nachomýtl, to byl jiný, přitažlivý svět. Psaly se roky 1993-1995. V následujícím roce jsem založil Motiv P. Proto mě velmi potěšilo, že paní Girstlová, generální ředitelka GiTy, na konferenci, o které ještě budu mluvit, přednese svůj příspěvek na téma Podnik jako živý organismus."

Stále slyšíme, jak důležitý je správný výběr a rozvoj zaměstnanců. Jak to vidí Agentura Motiv P?

Stejně. Abych však nebyl lakonický, zkusím k tomu říci něco víc. Organizace se v současnosti zplošťují, a tak postup v hierarchii bývá omezený. Potřebujeme tedy nabízet růst (který ovšem bude i růstem pro organizaci). I když je snaha postupovat stále více efektivněji, jsou rozvojové programy nákladné a je třeba je nabízet především těm správným lidem, kteří vklad promění ve výsledek. Proto potřebujeme správně vybrat, třeba i pomocí interního výběru. A potom je tu ještě důležitý třetí rozměr - udržet lidi ve vysoké míře nasazení.

 

Jaká je filozofie vaší práce?

Filozofie, to zní vznešeně, a tak mě zde napadá „Já povstává skrze Ty" od Martina Bubera. Když to snesu více na zem, naše firma je tu od toho, aby dobře sloužila druhým. A dobře sloužit jiným znamená přinést jim něco hodnotného. Naše přidaná hodnota spočívá především ve vysoké odbornosti, zaujetí pro věc a pružnosti reakce na potřeby našich zákazníků.

 

Popište nám vaši metodu testování uchazečů o zaměstnání po internetu.

Náš nástroj e-psycho slouží nejen k testování uchazečů. Vycházíme především z jiné představy než klasická psychodiagnostika, byť též administrovaná prostřednictvím internetu. Klasická psychodiagnostika je rysová a říká, že člověk má takové a takové rysy (vlastnosti) nehledě na situaci. Rysový přístup je vhodný do klinické praxe. V business praxi však víme, že jeden a tentýž manažer může v jedné firmě uspět a v druhé ne. Proto vycházíme ze situačního přístupu a naše psychodiagnostika odpovídá na otázky, které se vztahují k chování. Vyjadřuje se jazykem způsobilostí nikoli vlastností.

Proto v e-psycho jsou i volné odpovědi, nikoli jen odpovědi „ano-ne-nevím". Proto naše psychodiagnostika je nepřevoditelná do podoby „tužka-papír". K některým podnětovým situacím testovaný vytváří příběh a celou jeho tvorbu si může interpretátor přehrát, včetně vymazaných pasáží. Tím se dostávám k tomu, že při interpretaci má významný podíl člověk, nikoli program. Ten však díky technice má možnosti pozorování, které nejsou možné u klasické psychodiagnostiky. Další rozdíl je v tom, že obsahuje několik subtestů, které však nejsou jako u klasického způsobu předkládány jeden po druhém, ale jednotlivé položky se prostřídávají. Takže je takřka nemožné vysledovat, kam test směřuje.

Každý účastník je pro nás anonymní, do systému vstupuje pod heslem a identitu zná například jen personalista. Internetové testování má výhodu i v tom, že je možné s ním začít na pracovišti, pak pokračovat doma nebo někde jinde. O testování po internetu by se toho dalo povídat opravdu hodně. Ukončím to tím, že mu zcela jistě patří velká budoucnost.

 

Vedle výběru pracovníků se zabýváte především firemním vzděláváním a poradenstvím. Na které rozvojové aktivity se nejvíce zaměřujete?

Teď je pro nás velmi zajímavou oblastí tvorba kompetenčních modelů. Kolem kompetencí se hodně mluví a je zde řada nedorozumění. Jedna poradenská společnost vyhlašuje, že dosti kompetencí, podle kterých už každý prošel nějakým kurzem, teď je čas agility. Jenže i ta agilita patří do kompetencí. Je v ní sice nádech vlastnosti, je třeba ji naplnit více chováním. Z pohledu, jak u nás chápeme kompetence, tak právě velmi málo lidí procházelo jejich rozvojem.

Kromě tvorby kompetenčního modelu se zaměřujeme do oblasti knowledge managementu, zavádění pružných forem práce. Z vlastních rozvojových aktivit považujeme za aktuální témata budování commitmentu, change management a rozvoj firemní kreativity.

 

Pořádáte také otevřené kurzy. Ty se soustředí na které oblasti?

Naše kurzy jsou dvojího druhu. Jednak jsou to kurzy, které v nabídkách jiných společností zřídka najdete, jednak kurzy, které jsou populární a žádané. Mezi výjimečné kurzy patří kurzy psaní modelových situací a případových studií či designování kompetenčních modelů. Mezi standardní kurzy patří výběrový pohovor, řešení konfliktů apod.

 

Jaká kritéria musejí splňovat vaši lektoři a věnujete se jejich dalšímu rozvoji?

Především je práce musí bavit a musejí v ní spatřovat hodnotu. Pak musejí být odborně zdatní. Být mistrem svého oboru znamená znát nejen to, co je obsahem tréninku a umění to předat. Lektor musí umět vyřešit či vytvořit rámec pro řešení reálného problému. Musí tedy být schopen přemýšlet v souvislostech. Jestliže se během výcviku vynoří reálný problém, nemůže to odbýt, že toto není předmětem výcviku. Zároveň musí ustát odchýlení od harmonogramu tím, že byl naplněn jiným způsobem. Tímto předznamenávám stále zřetelnější dělení na standardizované kurzy a zakázková řešení. U standardizovaných kurzů nejsou tak velké nároky na lektory, na jejich myšlení v souvislostech a cit pro business. Lektoři se pravidelně schází, aby si vyměnili poznatky, ale také rozvíjeli své podnikatelské myšlení.

 

Na začátku listopadu pořádáte v Brně konferenci s názvem Řízení výkonnosti aneb klíčové faktory úspěchu a neúspěchu. Na co se mohou případní účastníci těšit?

Pečlivě jsme vytvářeli mix přednášek, panelových diskusí a workshopů. I večerní program bude rekreačně pracovní. Doufám, že podnětným bude panel věnovaný zdrojům úspěchu. V panelu vystoupí osobnosti nejen z businessu, ale i umění, sportu, lékařství, kde také jde o úspěch. Budeme hledat shody a rozdíly. Účast v tomto panelu přislíbil i generální ředitel Živnostenské banky Jiří Kunert. Z přednášek bych rád poukázal na témata commitmentu či emoční inteligence. O vystoupení paní Girstlové jsem mluvil již v samotném úvodu rozhovoru. Těším se i na vystoupení ohledně internetových aukcí při řízení lidských zdrojů. To bude nová oblast a referující poskytne opravdu konkrétní náměty.

Workshopy vždy poběží tři paralelně ve dvou kolech. Z nich chci upozornit především na případové studie z uplatnění 360° zpětné vazby nebo na praktický vhled do identifikace potenciálu. Druhý den nás také čeká další panelová diskuse, tentokráte věnovaná pružným formám práce. Výstupem z této diskuse bude „balíček" doporučení, který zohlední hlediska právní, technologická, ekonomická a sociálně psychologická. Všichni účastníci obdrží kvalitní dokumentaci ke všem vystoupením. A také každý účastník obdrží knihu Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Takže všechny Vás zvu na 2.-3.11. do hotelu Voroněž v Brně.

 

Představte nám svou novou knihu „Rozvoj a vzdělávání pracovníků", kterou budete na konferenci křtít.

Kniha přirozeně navazuje na předchozí knihu Hodnocení pracovníků. Snažil jsem se o rovnováhu teorie a praxe, obecného až filozofického s konkrétním. Snad si na své přijdou praktici i teoretici. Za důležité považuji části věnované strategii rozvoje lidských zdrojů, knowledge managementu nebo měření efektivity rozvojových a vzdělávacích aktivit. Přeji si, aby kniha byla dobrou inspirací, nikoli návodem, jak se mi to snad podařilo u předchozích knížek. To však musím přenechat na čtenářích-uživatelích. Velmi si vážím pozitivních odezev na předchozí publikace.

 

Pro podporu vašich aktivit se vám již několikrát podařilo získat prostředky z Evropského sociálního fondu. Seznamte nás stručně s projektem „Focus on Human", na kterém pracujete s přispěním ESF právě nyní.

Projekt Focus on Human je zaměřen na předávání zkušeností mezi naší firmou a účastnými firmami navzájem. Potkávají se zde velké a malé firmy. Projekt má tři části:

  1. osobní setkávání spojené vždy s určitým tématem (příští je o výběrech pracovníků),
  2. vytvoření a konzultace firemního projektu, který bude má vést ke zvýšení efektivity především personální práce
  3. internetové diskuse a poradenství.

Mezi jednotlivá témata patří již zmiňovaný commitment, ale také zákaznická orientace a její zvýraznění apod. Více informací lze získat na stránkách www.focusonhuman.cz.

 

V čem vidíte příčiny úspěchu vašich programů?

Nevím, jestli myslíte jen ty přes ESF nebo všech, které děláme. Vlastně je to jedno. Rád znovu odkáži na odpověď na otázku ohledně naší filozofie. Pojímáme je jako službu ve vlastním slova smyslu.

 

Letos oslavíte desáté výroční působení Agentury Motiv P na českém trhu. Jaké trendy jste za tu dobu zaznamenali ve vzdělávání a co chystáte do dalších let?

Za nejvýraznější a nejjednoznačnější považuji trend, který lze popsat ve formě zadání: S menším počtem personalistů a menším rozpočtem na rozvojové aktivity dosáhněte měřitelného a výraznější efektu rozvojových a vzdělávacích programů pro větší počet účastníků. To zadání možná není dobře poskládáno jako věta, ale obsahuje podstatné body. Je to zadání, které dostávají personalisté. My jako externí poradenská a vzdělávací firma na to musíme být připraveni. Začít rozdělovat kurzy na standardizované a zakázkové, vnášet blended learning a především vytvářet nástroje, které umožní učit se za chodu. O just-in-time ve vzdělávání a dalších trendech budeme hodně mluvit na našem business brunch, který pořádáme v Praze, Brně a Bratislavě a kterého se obvykle účastní stovka manažerů a personalistů.

 

Doplňující otázky:

Oblíbený autor, kniha: Dávno tomu, kdy bych napsal, že Jack Kerouac. Dnes je to Saint-Exupéry (Citadela), Isaak Babel (Oděské povídky) nebo Paolo Coelho (Alchymista). Z odborné literatury je to především Funky business či Nový obraz budoucnosti.

Oblíbená hudba (nebo skupina, zpěvák/zpěvačka): Mám rád vážnou hudbu, ale k ní se dostanu méně častěji než k populární hudbě. Zde mám rád Nohavicu či Radúzu, Claptona, Cohena. Tedy interprety s důrazem na sdělení. Teď si ale objevuji kouzlo konfliktu líné melodie se skrytým divokým rytmem, jak jej vnímám u latinskoamerické hudby.

Oblíbená činnost: Psaní příběhů a tvorba vůbec. Těším se, až dokončím knihu Manažerské příběhy.

Kam byste se chtěl podívat: Před 30 lety byl pro nás svátek, když jsme s básníkem Zdeňkem Volfem vyrazili z Bruntálu do Prahy do Šternberského paláce na Tahiťanky a Zelené žito. Teď bych se chtěl na ta místa přímo podívat. Tedy na Tahiti a také do Provence. Ale spíše jde o výlet do vnitřní krajiny, kde si to Gogh a Gauguin vyříkávají.

Na co se těšíte: Alespoň na dvouměsíční dovolenou na ostrůvku, kde budu s nejbližšími, splyneme s domorodým prostředím a budu mít na všechny a všechno dostatek času. Snad se nám to podaří.

Čeho se bojíte: U sebe promarnění těch pravých příležitostí, u druhých směsi arogance a vulgarity.

Váš největší pracovní úspěch: Jak se obvykle říká, ten je teprve přede mnou. Z těch dosavadních bych řekl, že tím největším úspěchem je Motiv, kterým je dnes a který jsem zakládal z nulové úrovně znalostí a zkušeností (působil jsme v úplně jiné oblasti) a s nulovou úrovní vstupního kapitálu.

Vaše motto: "Vášeň a vůle". Je řada situací, kdy si vzpomenu na příběh Heleny Kellerové, slepé a hluchoněmé, která hrála v několika filmech, přednesla desítky projevů v několika jazycích a především si dala jasné určení. Celý její příběh se dá charakterizovat právě slovy: Vášeň a vůle. Snažím se, aby tato slova pro mě byla významná.

Oblíbený nápoj: Dobré víno nebo minerálka, poslední dobou mi chutná perlivý Rajec.

Oblíbená rozhlasová stanice: ČRo3

Oblíbené periodikum: Z novin Hospodářské noviny, z časopisů si stále hledám ten pravý.

Oblíbený server: Pravidelně navštěvuji educity, idnes, mit, tedy spíše pracovní servery.

Kým nebo čím byste chtěl být v příštím životě: Nepřemýšlím o příštím životě, i když bych chtěl, aby můj život pokračoval v mých dětech a zároveň je nelimitoval a dal jim dostatek volnosti. Když to tak vezmu, tak se musím snažit všechno stihnout v tomto životě, aby to mohlo pokračovat tak, že bych z toho měl radost.

 

František Hroník - ředitel společnosti Motiv P
Prohlédněte si můj profil v Katalogu profesionálů.


Tento rozhovor byl připraven ve spolupráci s firmou:

Zaujal Vás tento článek? Objednejte si služby tohoto dodavatele na EduCity.cz.Další informace Vám rádi poskytneme prostřednictvím EduCity, prosíme kontaktujte p. Bartičku info@educity.cz nebo na tel. (+420) 222 744 111

Vytisknout rozhovor