MPA Public Management

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
 • Cena *

 • Cena:
  75 000 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu MPA Public Management

Master of Public Administration (MPA) – Public Management je profesní postgraduální studijní program zaměřený na získání a rozšíření znalostí v managementu v oblasti veřejné správy. 

Absolventi tohoto programu získají diplom (certifikát) a titul MPA, který je v manažerské praxi ve veřejné správě mezinárodně uznáván a je obdobou titulu MBA.

Program je určen zejména všem vedoucím pracovníkům, úředníkům, manažerům v oblasti veřejné správy a voleným představitelům měst, obcí a krajů. Zdokonalit si nebo získat nové znalosti z veřejné správy mohou i ti, kteří s veřejnou správou spolupracují.

Moduly studia 

10 odborných modulů po 8 hodinách je zakončeno zápočtem, který je udělen na základě získání potřebného minimálního počtu kreditů. Kredity je ohodnocena účast na prezenční výuce a testy nebo seminární práce z daného modulu.

Závěrečné moduly jsou věnovány ukončení studia – komplexní znalost dané problematiky prokazují posluchači zpracováním závěrečné práce, kterou obhajují před komisí, a rozpravou na téma vztahující se k závěrečné práci.  Komise je složena z lektorů, popř. významných hostů.

 • Management
  • Cílem úvodního modulu je seznámit posluchače s povahou, posláním a základními úkoly managementu ve veřejné správě.

 • Osobní rozvoj manažera a techniky rozvoje 
  • Cílem modulu je představit posluchačům oblasti time managementu, naučit je využívat základní principy této manažerské metody a také si osvojit techniky, kterými lze dosahovat efektivnějších výkonů.

 • Řízení lidských zdrojů I, II
  • Cílem modulu je vytvoření a osvojení si ucelené představy o principu řízení lidských zdrojů, o významu lidského potenciálu a jeho rozvoje pro zvýšení konkurenceschopnosti korporace a o významu a úkolech leadershipu.

 • Koučink a jeho využití
  • Cílem modulu je ukázat posluchačům základní principy a techniky koučinku a možnosti jeho využití při rozvoji manažera i zaměstnanců, vedoucího úředníka či úředníka ÚSC.

 • Právo ÚSC I, II
  • Cílem modulu  je objasnit posluchačům legislativní ukotvení veřejné správy, zvláště pak při fungování územně samosprávných celků různých stupňů včetně správního práva.

 • Ekonomika neziskového sektoru 
  • Cílem modulu je umožnit posluchačům (manažerům, vedoucím úředníkům a úředníkům), aby lépe znali subjekty ekonomického prostředí, se kterými jednají, případně vstupují do různých sociálních či ekonomických vztahů. Posluchači získají základní přehled o právních předpisech upravujících jednotlivé typy organizací fungujících v neziskovém sektoru, seznámí se zdroji financování neziskových organizací a zásadami řízení v těchto organizacích.

 • Projektový management
  • Cílem modulu je seznámit posluchače s problematikou řešení změn a odchylek projektu a managementu optimalizace řízení rizik s cílem osvojit si základní dovednosti projektového manažera a vedoucího týmu.

 • Pracovní právo
  • Cílem modulu je  prohloubení právního vědomí posluchačů v oblasti pracovního práva. Pozornost bude věnována základním znalostem praktických postupů při aplikaci pracovně právních předpisů v zaměstnanecké praxi.

 • Metodologie závěrečné práce
  • Cílem modulu je seznámit posluchače s obecnými zásadami odborné závěrečné práce, s formální úpravou odborné práce, připravit je na obhajobu závěrečné práce.

 • Závěrečná práce a obhajoba
  • Cílem modulu je vypracování odborné závěrečné práce a její obhajoba před komisí.

 Harmonogram programu

Program je jednoletý, probíhá v českém jazyce kombinovanou formou studia. Kombinovaná forma studia, která zahrnuje přímou výuku s lektory doplněnou e-learningovým studiem a samostudiem, umožňuje studentům přizpůsobit studium svým aktuálním časovým možnostem, takže ho mohou absolvovat při zaměstnání.Při výuce mohou studenti konzultovat s lektory i problémy ze svého pracovního prostředí, a tím aplikovat nově získané poznatky a informace přímo do praktického profesního života.

Nový Jičín

Přímá výuka probíhá dle harmonogramu jednou měsíčně v pracovním den (úterý/čtvrtek) od 8:00 do 15:00.

Divadelní 138/4 (budova Mendelovy střední školy)

Ostrava

Přímá výuka probíhá dle harmonogramu jednou měsíčně v pracovním den (úterý/čtvrtek) od 8:00 do 15:00

Kulturní dům K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4

Objednat účast na kurzu - MPA Public Management
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.