Personální agenda od A do Z • aplikační seminář

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde
 • Lektor

 • Popis
  KŘÍŽEK Zdeněk
 • Místo konání

 • Region:
  Plzeňský kraj
 • Adresa:
  Měšťanská Beseda, Plzeň
Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Popis kurzu Personální agenda od A do Z • aplikační seminář

Určeno pro: personalisty s malou praxí a všechny, kteří se problematikou zabývají. Určeno pro omezený počet posluchačů.

Účastníci obdrží publikaci nakladatelství ANAG Abeceda personalisty, vzorové číslo časopisu Praktická personalistika a osvědčení o absolvování semináře.

Cíl: objasnit povinnosti zaměstnavatelů v personální oblasti a to nejen po stránce legislativní, ale především po linii praktického provádění

Program semináře:

příprava na zpracování osobní agendy – implementace Směrnice o ochraně osobních údajů

 • respektování pravidel při zpracování a ochranně osobních údajů fyzických osob – uchazečů o zaměstnání, ale i zaměstnanců
 • předsmluvní povinnosti zaměstnavatele vůči budoucím zaměstnancům • zásady, které musí být zaměstnavatelem dodrženy • pravidlo minimalizace osobních údajů • ukládání osobních údajů • životopisy, osobní dotazníky, motivační dopisy, zdravotní způsobilost, výpisy z rejstříku trestů, a zásada dodržení zpracování citlivých osobních údajů • povinnost zachování anonymity
 • vedení osobních spisů zaměstnanců, jejich obsah a event. archivace a skartace osobních údajů • doby archivace jednotlivých dokumentů a následné způsoby skartace • zajištění ochrany soukromí a osobních údajů zaměstnanců • nahlížení do osobních spisů, spolupráce s ostatními odděleními – mzdovou účtárnou, externím zpracovatelem mezd, statutáry a dalšími vedoucími zaměstnanci
 • doporučené vzory interních dokumentů sloužících k naplnění zásad o ochraně osobních údajů

zajištění ochrany soukromí a osobních údajů zaměstnanců

 • zásady zachování soukromí zaměstnanců • zpracování seznamů zaměstnanců, nošení vizitek-visaček jednotlivým zaměstnancem • poskytování různých potvrzení pro zaměstnance na základě jejich žádosti, odpovědi na různé dotazy zaměstnanců
 • monitorování zaměstnanců – ochrana majetku zaměstnavatele, ochrana zaměstnance – co musí zaměstnavatel jasně dodržet • osobnostní práva zaměstnance
 • vzor vnitřního předpisu – zajištění monitorování pracoviště zaměstnavatele • GPS ve služebním motorovém vozidle zaměstnavatele, které zaměstnanec používá nejen pro pracovní cesty

personalista a jeho povinnosti při zpracování agendy týkající se zajištění pracovně lékařských služeb

 • povinnosti zaměstnavatele při zajištění povinnosti vyplývající z § 103 Zákoníku práce – „nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti“
 • zajištění smluvního poskytovatele pracovně lékařských služeb, a její následná součinnost při provádění pracovně lékařských prohlídek, dohlídek pracovišť • naplnění povinností zajistit vstupní, periodickou, mimořádnou a event. výstupní pracovně lékařskou prohlídku
 • reakce zaměstnavatele na ztrátu zdravotní způsobilosti zaměstnance k dosavadnímu výkonu práce – zásadní povinnosti, které nesmí zaměstnavatel opomenout

uzavírání pracovněprávních vztahů

 • obsah pracovní smlouvy a její záludnosti (co musí být jednoznačně v pracovní smlouvě a údaje, které se nedoporučují zakotvit do pracovní smlouvy) • odstoupení od pracovní smlouvy
 • doporučený vzor obsahu pracovní smlouvy
 • konkurenční doložka a její význam • informování o obsahu pracovního poměru • náplň práce – popis pracovní činnosti • další ujednání, která mohou být součástí pracovní smlouvy
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr • dohoda o provedení práce a pracovní činnosti • rozbor těchto forem pracovně právního vztahu – výhody, nevýhody • obsah dohod • odměňování zaměstnanců činných na základě dohod • pracovní cesty • omezení počtu odpracovaných hodin v rámci kalendářního roku nebo max. 52 týdnů • souběžné pracovně právní vztahy u jednoho zaměstnavatele • řešení přímých daní z odměn z DPP nebo DPČ • poplatník s (ne) podepsaným Prohlášením a následné možné slevy • pracovní úrazy u zaměstnanců činných na základě dohod • řešení překážek v práci u dohod
 • agenturní zaměstnávání – základní informace (vztah agentura práce – uživatel agenturního zaměstnance – agenturní zaměstnanec • další varianta, jak obsadil volné pracovní místo bez navázání pracovně právního vtahu • výhody – nevýhody
 • uzavírání pracovně právních vztahů s občany Ukrajiny – vlastníky víza s dočasnou ochranou • povinnosti zaměstnavatele – vstupní pracovně lékařská prohlídka, dvojjazyčné smlouvy, školení v oblasti BOZP, dodržení rovnosti odměňování, pracovněprávní vztahy na dobu určitou event. neurčitou • platnost víz

změny pracovního poměru

 • přeřazení na jinou práci se souhlasem zaměstnance, bez jeho souhlasu • dohoda o vyslání na pracovní cestu • vnitřní předpis o vysílání zaměstnanců na pracovní cesty • vyúčtování pracovní cesty – termíny, způsoby vyúčtování • pracovní cesta a motorové vozidlo zaměstnavatele a zaměstnance • náhrady cestovních výdajů

pracovní doba

 • jednostranné určení pracovní doby • dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o změně pracovní doby • týdenní pracovní doba, jako základní ukazatel pro nárok na dovolenou • institut kratší pracovní doby • výkon práce nad uvedenou pracovní dobu • pojem pracovní doba a směna • evidence pracovní doby, jako podklad pro zpracování mzdy, platu, zaměstnance
 • vícesměnné režimy pracovní doby • co je rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doba • přestávky v práci – pauza v rámci směny, mezi směnami, přiměřená doba na jídlo a oddech, zápočet přestávky do směny – specifické pracovní pozice • přestávka v týdnu u nepřetržitých provozů • zásadní úkoly personalistů v oblasti kontroly správného nastavení pracovní doby
 • práce z domova – jak nastavit výkon práce z domova, úhrada nákladů zaměstnanců při práci z domova, BOZP u zaměstnance pracujícího z domova – řešení pracovních úrazů
 • pojem co je pracovní pohotovost – zásady uzavření dohody o pracovní pohotovosti • odměny za hodiny pohotovosti

překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele

 • základní ohlašovací povinnosti na straně zaměstnance o vzniku případných překážek v práci • jaké překážky v práci jsou poskytovány s náhradou mzdy a jaké bez náhrady • dokladování těchto překážek v práce • sporné otázky nad překážkami v práci – viz. rehabilitace, ošetření vyšetření v pracovní době nebo v době mimo určení směny? • doprovod rodinného příslušníka, svatba, pohřeb, stěhování atd….. .
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele – částečná nezaměstnanost, systém tzv. Kurzarbeitu – částečná zaměstnanost • jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele

systém odměňování

 • povinnosti zaměstnavatele seznámit zaměstnance s výší jeho mzdy, platu, nebo odměny • způsoby určení mzdy, nebo platu • formy odměňování u mzdy – časová mzda, úkolová mzda, měsíční mzda, podílová mzda, provizní mzda, naturální mzda, jako zvláštní systém odměňování • sestavení mzdového řádu, prémiového řádu, co má obsahovat mzdový výměr, platový výměr
 • obsluha mzdy, platu nebo odměny – převod mzdy, platu nebo odměny na jeden účet určený zaměstnancem, splatnost a výplata mzdy, platu nebo odměny • výplata mzdy, platu nebo odměny mimo výplatní termín • doklad o výplatě a jeho možné předání
 • jak motivovat zaměstnance – nenárokové složky ke mzdě, nebo platu (prémie a prémiový řád, pojem odměna, osobní příplatek – ohodnocení)
 • zásady rovného zacházení – „za stejnou práci stejná mzda“

chování zaměstnavatele k zaměstnanci a zaměstnance k zaměstnavateli

 • základní pravidla, které musí zaměstnavatel splnit vůči svému zaměstnanci – pravidelné školení v oblasti BOZP, ochranné osobní prostředky, vytvoření pracovních podmínek, předcházení pracovním úrazům, kontroly na pracovištích
 • povinnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli – dodržování pracovní doby, přestávek v rámci směny, povinnost nepožívat alkoholické nápoje, ohlašovací povinnost zaměstnance – pracovní úrazy, a další překážky v práci viz. § 106 a § 301a) Zákoníku práce
 • systém nastavení těchto pravidel – vzor Pracovního řádu, vytýkacích dopisů, řešení případných výpovědí ze strany zaměstnavatele z důvodů porušení pracovní kázně, nebo okamžité zrušení pracovního poměru • případná rizika, která mohou nastat v případech podání žaloby na neplatnost ukončení pracovního poměru či okamžitého zrušení pracovního poměru • na co nesmí zaměstnavatel zapomenout

diskuze a odpovědi na dotazy

Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde

Kontaktovat firmu - ANAG, spol. s r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.

Dodavatel veřejného kurzu

ANAG, spol. s r.o.

Prosíme zmiňte EduCity
při kontaktování dodavatele

Adresa

Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc

Kontakty


*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.