Výrobní controlling – manažerské řízení výrobní společnosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity (předchozí).
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
  • Kurz na míru

  • ID akce:
    1387644

Popis kurzu na míru Výrobní controlling – manažerské řízení výrobní společnosti

                                                                                                         

Seminář

Téma:   Výrobní controlling – manažerské řízení výrobní společnosti.

Cíl:  Uvědomit si význam výrobního controllingu a jeho roli v oblasti řízení výrobní společnosti. Seznámit se s praktickými ukázkami použití výrobního controllingu a prodiskutovat efektivitu jednotlivých metod. Naučit se dívat na řízení nákladů podle jejich významnosti a umět rozlišit finanční efektivitu nových výrob.

Jednotlivá probíraná témata:

-          Význam ukazatelů pro řízení výroby – seznámíme se s důvody vedoucími k použití ukazatelů pro řízení výroby

-          Plánování výroby -  projdeme způsoby, jak nejlépe hospodařit se zdroji ve výrobě (kapacita pracovníků, výrobních zařízení, atd) s cílem splnění ročních, měsíčních a týdenních výrobních plánů

-          Rozčlenění ukazatelů na hlavní, vedlejší a podpůrné – naučíme se určovat, jaké ukazatele jsou pro nás důležité                                                                                          

-          Metody stanovení KPIs (Key Performance Indicators) – porovnáme jednotlivé metody používané při výběru klíčových ukazatelů (Balanced Scorecards - BSC, Management by Objectives, Theory of Constrains – TOC, Hoshin Kanri)

-          Ukázky řízení výroby pomocí KPIs – na praktických ukázkách si vysvětlíme význam použití ukazatelů v procesech řízení výkonu výroby, hodinové stability, řízení údržby, kvality, motivace pracovníků, atd

-          KPIs jako monitoring neustálého zlepšování – zjistíme, jak správně sledovat efektivitu přijatých opatření

-          Struktura nákladů a jejich plánování – naučíme se rozlišovat jednotlivé typy nákladů a ukážeme si, jak probíhá jejich plánování

-          Stanovení cílů – seznámíme se s postupem stanovení cílů pro nákup, logistiku a výrobu vyplývajících z plánu výroby a strategie společnosti

-          Kalkulační vzorce – ukážeme si, jaký mají vliv jednotlivé položky kalkulací na výslednou cenu a stanovení interních cílů pro výrobu

-          Metody výpočtu efektivity výrob, hlavní vlivy a možnosti regulace výkonů – naučíme se, jak správně provádět výpočty a jak jejich výsledky použít v praxi

-           Propojení finančního a manažerského řízení – seznámíme se s jejich základními rozdíly a jejich provázaností

-           Kalkulace efektivity nové výroby – na příkladech z praxe si ukážeme, jaká úskalí mají kalkulace efektivity pro nově zaváděnou výrobu

Cílová skupina: Střední a TOP management, vedoucí výroby, projektoví manažeři, pracovníci výrobního controllingu, pracovníci finančních oddělení výrobních závodů.

Rozsah: 6 hod výuky