FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO MANAŽERY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Kurz na míru

 • ID akce:
  1344414

Popis kurzu na míru FINANČNÍ GRAMOTNOST PRO MANAŽERY

ZÁBAVNÉ FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU PRO NEFINANČNÍ MANAŽERY

Exkluzivní osmidenní kurz ekonomického řízení pro nefinanční manažery s exkluzivními lektory. Výuka je prošpikovaná zážitkovou pedagogikou a strategickými manažerskými hrami podle teorie her.

Vhodné pro vrcholové manažery, kteří potřebují rozumět firemním financím, podnikové ekonomice, a nemají „nervy“ a čas studovat ekonomiku na VŠ či MBA.

 

Popis kurzu

V každé firmě rozumí financím a ekonomice finanční ředitel a vedoucí controlingu. Generální ředitel je v rámcově obraze. Ostatní manažeři ekonomice obvykle moc nerozumí. V dnešní době je důležité, aby všichni manažeři rozuměli všem externím a interním vlivům na rozpočet, cash flow, investice, produktivitu práce a růst přidané hodnoty apod.

Přinos pro kurzisty

Manažeři porozumí nejen všem vlivům na plnění finančního plánu, ale také i manažerskému účetnictví a manažerským pohledům na plnění plánu a na finanční toky. Naučí se je ovládat, a budou schopni vést projekty, podílet se na hledání úspor ve firmě, na zvyšování přidané hodnoty skrze inovace a využívání potenciálu zaměstnanců. Znalost finančního řízení patří dnes k základní dovednostní výbavě manažera.

OBSAH 

1. Strategické řízení – budoucnost trhů

 • 1600 CEO (GŘ) z 66 oborů upřednostňuje kreativitu na řízení podniku v éře turbulencí
 • teorie chaosu a turbulence ve světových trzích
 • neekonomické turbulence ve světě s dopady na ekonomiku
 • systém včasného varování
 • plánovací scénáře
 • rada pro strategické řízení
 • teorie her – nácvik strategického myšlení manažerů
 • rostoucí odvětví a obory
 • stagnující odvětví a obory
 • klesající odvětví a obory
 • Plánovací scénáře
 • Metoda Delphi
 • Práce na projektech kurzistů
 • Zážitková pedagogika.

2. Trocha makroekonomie nezabije

 • tržní ekonomie, neviditelná ruka trhu
 • zákon rostoucí nabídky, může být nabídka lineární?
 • zákon klesající poptávky
 • tři atributy rovnováhy trhu, nerovnovážný trh
 • cenová regulace, cenové kartely, cenová pružnost
 • tržní potenciál
 • celková pružnost nabídky
 • nejdůležitější faktory ovlivňující nabídku
 • nejdůležitější faktory ovlivňující poptávku
 • vývoj trhů v krizi a vývoj trhů v konjunktuře
 • náklady a jejich členění podle závislosti na objemu výstupů
 • náklady v dlouhém a krátkém časovém období
 • úspory a ztráty ze změn objemu výroby
 • příjmy a jejich členění
 • zisk
 • tržní hodnota firmy
 • dokonalá a nedokonalá konkurence, monopol, oligopol,
 • strategie modrého oceánu
 • rovnováha firmy, správná velikost firmy
 • „správná organizační struktura“ – brzda či konkurenční výhoda?
 • cenotvorba
 • náklady firmy z různých pohledů, snižování nákladů – procesní pohledy
 • trh výrobních faktorů, výrobkový trh, trh služeb, vliv reklamy na trh
 • druhy nezaměstnanosti, přirozená míra nezaměstnanosti
 • trh kapitálu
 • současná hodnota budoucího výkonu, čistá současná hodnota
 • necenové faktory působící na trzích kapitálu
 • spekulace na pokles, inflace a druhy inflace
 • spotřební koš, faktory ovlivňující růst inflace, HDP
 • agregátní poptávka
 • měnová a monetární politika, fiskální politika a státní rozpočet
 • centrální banka a komerční banky
 • práce na projektech kurzistů.
 • manažerské akční hry a strategické hry
 • zážitková pedagogika.

3. Strategické řízení podniku

 • mise – poslání organizace, vize – kam chce firma dojít, strategie – prováděcí „kuchařka“ vize
 • využívání skrytých možností mise a vize jako zdroje energie a motivace
 • ledovcová bilance intelektuálního potenciálu podniku, využívání potenciálu lidí
 • strategické analýzy: SLEPT, SWOT atd.
 • zvyšování přidané hodnoty pomocí inovací
 • životní cyklus výrobku či služby podle bostonské matice
 • zvyšování produktivity práce
 • kontinuální a diskontinuální zlepšování, kreativita a inovace, implementace inovace
 • Paretovo pravidlo
 • práce na projektech kurzistů.
 • manažerské akční hry a strategické hry
 • zážitková pedagogika.

4. Finanční strategie podniku

 • hierarchie strategií, typy funkčních strategií
 • obsahové vymezení finanční strategie
 • příklad finanční strategie
 • vymezení subjektu finanční strategie
 • struktura analýzy zaměřené na formulaci funkční finanční strategie
 • analýza finanční situace a ekonomické hodnoty, analýza finanční výkonnosti
 • generátory hodnoty podniku
 • interpretace výsledků analýzy, hlavní závěry o podniku
 • generátory hodnoty ve vztahu k EVA, rozklad ukazatele EVA
 • formulace strategických cílů podle S.M.A.R.T.
 • dlouhodobé finanční cíle, formulace finanční strategie
 • analýza vlivů nadřízených strategií
 • práce na projektech kurzistů.
 • manažerské akční hry a strategické hry
 • zážitková pedagogika.

5. Analýza očekávání a cílů „stakeholders“

 • Kdo jsou stakeholders
 • Jaké jsou zájmy jednotlivých zájmových skupin
 • Analýza silových polí
 • Paretova analýza
 • Synektická analýza
 • Ledovcová bilance
 • Jak jim vyhovět a jak je využít
 • identifikace strategických projektů, harmonogram projektů
 • práce na projektech kurzistů.
 • manažerské akční hry a strategické hry
 • zážitková pedagogika.

6. Manažerské účetnictví 

 • Primární orientace manažerského účetnictví
 • výkonová orientace, odpovědnostní orientace, procesní orientace
 • operativní nákladový management
 • hlavní problém řízení nákladů
 • analýza nákladovosti a kalkulace zisku
 • alokace nákladů, metody alokace
 • kalkulace a jejich využití, typy kalkulací
 • hlavní typy ekonomických nákladů
 • struktura firemních nákladů
 • Activity based casting
 • Activity Based Management, kdy je metoda ABC vhodná?
 • strategické metody manažerského účetnictví
 • analýza portfolia produktů
 • analýza efektivnosti projektu
 • target costing – cílové náklady – výpočet
 • kalkulace životního cyklu produktu
 • práce na projektech kurzistů.
 • manažerské akční hry a strategické hry
 • zážitková pedagogika.

7. Finanční analýza

 • hlavní úkoly finančního řízení
 • jaká zvolit kritéria, vývoj ukazatelů výkonnosti
 • bilanční pravidla
 • postup ve finanční analýze
 • zdroje pro finanční analýzu
 • absolutní ukazatele, poměrové ukazatele
 • rentabilita (ROI, ROE, ROA, ROCE, ROS)
 • asset management I., asset management II., asset management III.
 • zadluženost, kvóta vlastního kapitálu, likvidita
 • ukazatele kapitálového trhu
 • DuPont diagram
 • Economic Value Added (EVA), Economic Value Added (EVA) podle MPO
 • rating a ratingová stupnice S+P
 • bonitní modely, index bonity
 • bankrotní modely, taflerův bankrotní model
 • kralickův Quicktest, altmanova analýza
 • práce na projektech kurzistů.
 • manažerské akční hry a strategické hry
 • zážitková pedagogika.

8. Finanční účetnictví

 • předmět účetnictví (§2 zákona), akruální princip
 • účetní období
 • správnost účetnictví, rozsah vedení účetnictví
 • účetní knihy, účetní doklady, účetní osnova, účetní rozvrh
 • účetní uzávěrka x účetní závěrka
 • rozvaha (bilance)
 • výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce, povinná část
 • přehled o peněžních tocích
 • přehled o změnách vlastního kapitálu
 • rozvaha – základní výkaz účetní závěrky
 • uspořádání rozvahy, vztahy mezi výkazy, účet a třídění účtů
 • výkaz zisků a ztrát – druhové i účelové členění
 • harmonizace účetnictví
 • audit účetní závěrky, výroční zpráva
 • konsolidace účetních závěrek, ocenění účetnictví
 • práce na projektech kurzistů.
 • manažerské akční hry a strategické hry
 • zážitková pedagogika.

 

Použité metody:

 1. výklad
 2. diskuse
 3. práce na projektech účastníků
 4. strategické a válečné hry podle teorie her
 5. Zážitková pedagogika

 

Lektoři:

Špičkoví ekonomové v ČR a v zahraničí. Jména lektorů uvedeme vážným zájemcům.

 

Certifikát a diplom

Certifikát a diplom bude společný Talent Innovation a Vysoké školy ekonomické.