Firemní nabídka TÜV SÜD Czech s.r.o.

 • TOP
 • Adresa

 • Novodvorská 994, Praha 4

 • Kontakty

 • Tel.: +420 844 888 783, +420 724 743 420
 • Fax: +420 239 046 816
 • E-mail: akademie@tuv-sud.cz
 • Web:
 • Kontaktní osoba: Bc. Dana Bruncková, dana.brunckova@tuv-sud.cz
 • IČ: 63987121
 • DIČ: CZ63987121
 • Č. účtu: 6493860267/0100, Komerční banka, a.s.

Výpis kurzů na míru EduCity

Manažerské kurzy

Manažerské dovednosti Schopnost týmové spolupráce se objevuje mezi nejčastěji uváděnými po- žadavky v pracovních inzerátech a také týmový duch v různých…
Každý vedoucí pracovník potřebuje ovládat celou řadu dovedností, které mu umožní vést efektivně svěřený tým a požadované výsledky dosahovat ve správný…
Manažerské dovednosti Time management je považován za soubor postupů, doporučení a nástrojů, které Vám umožní si efektivně plánovat a využívat pracovní…
Manažerské dovednosti Time management je považován za soubor postupů, doporučení a nástrojů, které Vám umožní si efektivně plánovat a využívat pracovní…
Manažerské dovednosti Řízení projektů představuje proces plánování, koordinování a řízení úloh a zdrojů pro dosažení definovaného cíle, obvykle za daný…
Manažerské dovednosti Time management je považován za soubor postupů, doporučení a nástrojů, které Vám umožní si efektivně plánovat a využívat pracovní…
Systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System - ISMS) je dokumentovaný systém, ve kterém jsou chráněna de-  finovaná…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
FMEA - Failure Mode and Effect Analysis do češtiny překládáno jako analý- za možných vad a jejich důsledků, je metoda, jejímž cílem je již ve fázi…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
  ISO/TS 16949 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti vý-   robců dílů pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky   ISO…
Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo- …
Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo- …
Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo- …
Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo- …
Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo- …
Společenská odpovědnost se stává stále častější oblastí zájmu firem, které chtějí prezentovat svůj dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungo- …
Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
  Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
Norma ISO 9001 (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 9001:2009) řeší systém ma- nagementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všech …
Norma ISO 9001 řeší systém managementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všech organizacích, které mají tento systém zaveden a…
Budování, provoz, údržba a kontrola dětských hřišť mají jasný legislativní rámec v podobě Nařízení vlády č. 173/1997 Sb. o stanovených výrobcích k…
REACH V oblasti chemického průmyslu a chemických látek obecně vstoupilo 1. června 2007 v platnost nařízení REACH. REACH (registrace, evaluace a…
HACCP je zkratka anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control Points“ (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body). Jedná se o systém …
HACCP je zkratka anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control Points“ (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body). Jedná se o systém …
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Environmentální profil organizace má rostoucí význam nejen pro organiza- ci, ale i pro její partnery vně organizace. Systémy environmentálního mana- …
Environmentální profil organizace má rostoucí význam nejen pro organiza- ci, ale i pro její partnery vně organizace. Systémy environmentálního mana- …
Metrologie je obor, který se zabývá měřením, měřícími jednotkami a meto- dami, technikou měření, měřidly a některými vlastnostmi osob provádějí- cích…
Metrologie je obor, který se zabývá měřením, měřícími jednotkami a meto- dami, technikou měření, měřidly a některými vlastnostmi osob provádějí- cích…
Metrologie je obor, který se zabývá měřením, měřícími jednotkami a meto- dami, technikou měření, měřidly a některými vlastnostmi osob provádějí- cích…
  ISO/TS 16949 specifikuje požadavky na systém managementu jakosti vý-   robců dílů pro automobilový průmysl. Zahrnuje v plném rozsahu požadavky   ISO…
Jedná se kompletní kurz pro pracovníky na manažerských postech, Zastřešuje: leadership, komunikační dovednosti, účinná argumentace, řešení…

Výpis kurzů na míru EduCity

Počítačové a IT kurzy

Systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System - ISMS) je dokumentovaný systém, ve kterém jsou chráněna de- finovaná…
Systém řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System - ISMS) je dokumentovaný systém, ve kterém jsou chráněna de-  finovaná…

Výpis kurzů na míru EduCity

Komunikační a prezentační dovednosti

Manažerské dovednosti Schopnost týmové spolupráce se objevuje mezi nejčastěji uváděnými po- žadavky v pracovních inzerátech a také týmový duch v různých…
Každý vedoucí pracovník potřebuje ovládat celou řadu dovedností, které mu umožní vést efektivně svěřený tým a požadované výsledky dosahovat ve správný…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
Norma ISO 9001 (v ČR vydaná jako ČSN EN ISO 9001:2009) řeší systém ma- nagementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všech …
Norma ISO 9001 řeší systém managementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všech organizacích, které mají tento systém zaveden a…
Umění prezentace patří dnes již mezi základní dovednosti, které musí ovlá- dat každý, od studenta až po generálního ředitele. Je to nezbytná součást …
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…

Výpis kurzů na míru EduCity

Obchodní dovednosti

Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Standard IRIS představuje aplikaci požadavků ISO 9001 pro železniční prů- mysl. Podnětem pro vytvoření tohoto standardu bylo zavedení obdobných systémů…

Výpis kurzů na míru EduCity

Personalistika a osobnostní rozvoj

Manažerské dovednosti Schopnost týmové spolupráce se objevuje mezi nejčastěji uváděnými po- žadavky v pracovních inzerátech a také týmový duch v různých…
Každý vedoucí pracovník potřebuje ovládat celou řadu dovedností, které mu umožní vést efektivně svěřený tým a požadované výsledky dosahovat ve správný…
Manažerské dovednosti Time management je považován za soubor postupů, doporučení a nástrojů, které Vám umožní si efektivně plánovat a využívat pracovní…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
FMEA - Failure Mode and Effect Analysis do češtiny překládáno jako analý- za možných vad a jejich důsledků, je metoda, jejímž cílem je již ve fázi…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…
Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
  Integrovaný systém řízení (Integrated management system – IMS) je jednotný způsob vedení a řízení organizace, který mimo jiné splňuje požadavky pro…
REACH V oblasti chemického průmyslu a chemických látek obecně vstoupilo 1. června 2007 v platnost nařízení REACH. REACH (registrace, evaluace a…
HACCP je zkratka anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control Points“ (analýza nebezpečí a kritické kontrolní body). Jedná se o systém …
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zá- koníkem práce (Zákon č. 262/2006 Sb.). Ten ukládá celou řadu povinností a…
Environmentální profil organizace má rostoucí význam nejen pro organiza- ci, ale i pro její partnery vně organizace. Systémy environmentálního mana- …
Environmentální profil organizace má rostoucí význam nejen pro organiza- ci, ale i pro její partnery vně organizace. Systémy environmentálního mana- …
ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses Route), ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu…
Metoda Assessment-Center je postup pro zhodnocení potenciálu, při kterém několik školených pozorovatelů pozoruje a hodnotí v simulovaných situacích…
Proces, ve kterém manažer přes přímou diskuzi, přes cílené, otevřené dotazy a řízené a kontrolované aktivity pomáhá spolupracovníkovi lépe řešit…

Výpis kurzů na míru EduCity

Účetní a daňové kurzy

Podmínkou úspěšnosti každé organizace na současném konkurenčním trhu je, aby její postupy byly co nejrentabilnější. Štíhlý podnik je v podstatě sou- hrn…

Výpis kurzů na míru EduCity

Systémy řízení a ISO

Norma ISO 9001 řeší systém managementu kvality. Základem je uplatňování procesního přístupu ve všech organizacích, které mají tento systém zaveden a…

Výpis kurzů na míru EduCity

Technické kurzy

Kurz je koncipován jako ucelená příprava na činnost projektanta se schopností zpracovávat posudky v programu „Nová zelená úsporám“ a průkaz…
POUŽITÁ METODA WORKSHOPU: Týmová práce managementu společnosti a zkušeného výkonného manažera a školitele na řešení problému firmy.…
POUŽITÁ METODA WORKSHOPU: Týmová práce managementu společnosti a zkušeného výkonného manažera a školitele na řešení problémů a využití…
Jedná se o komplexní školení pro pracovníky v bezpečnostní sféře soukromého i veřejného sektoru. Kurz se skládá z rozsáhlého cvičení první pomoci…
ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses Route), ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu…

Výpis kurzů na míru EduCity

Outdoor a indoor

Jedná se o program cíleného a promyšleného budování a rozvíjení pracovních týmů a jejich tvůrčího a výkonového potenciálu. Efektivní tým znamená…


Kontaktovat firmu - TÜV SÜD Czech s.r.o.

Váš email:
Váš dotaz:
Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.
*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.